Forældremyndighed og samvær

Forældremyndighed er noget i er fælles om

Forældreansvarsloven beskriver forældremyndigheden således: ”Forældremyndighedsindehaveren skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov”.

Har man har fælles forældremyndighed, fortsætter den fælles forældremyndighed uafhængig af samlivsophør, separation eller skilsmisse. Der skal således ikke tages stilling til spørgsmålet om forældremyndighed i forbindelse med separation/skilsmisse.

Udgangspunktet er altså, at man automatisk har fælles forældremyndighed, og at man i tilfælde af separation eller skilsmisse beholder forældremyndigheden fælles.

Ophør af fælles forældremyndighed

Hvis I ikke enige om at bevare forældremyndigheden fælles, eller hvis den ene part fast besluttet på at ville overtage den fulde forældremyndighed, opstår der en tvist, hvor der er behov for advokatbistand.

Forældreansvarslovens regler giver mulighed for, at retten i visse tilfælde kan ophæve den fælles forældremyndighed. Den fælles forældremyndighed kunne ophæves, hvis der var tungtvejende grunde til at ophæve den.

Ansøgning om ophævelse af forældremyndigheden skal sendes til Statsforvaltningen. Inden ansøgningen om ophævelse/overførsel af forældremyndighed sendes til Statsforvaltningen, bør man have talt med en advokat, der arbejder med sager om forældremyndighed. Advokaten vil kunne vurdere, om der er tilstrækkeligt grundlag for at ophæve den fælles forældremyndighed.

Du er altid velkommen til at kontakte Alliance Advokater Helsingør og få et overblik over dine muligheder.

Hvor skal barnet bo?

I visse samlivsophævelses- og skilsmissesager kan forældrene godt blive enige om de ”store” beslutninger. Forældrene kan således godt bevare den fælles forældremyndighed.

De mere dagligdagsbeslutninger kræver ikke enighed mellem forældremyndighedsindehaverne. Man skal altså ikke være enige om alting, for at have fælles forældremyndighed. Visse mindre væsentlige beslutninger kan træffes af bopælsforælderen alene. Bopælsforælderen kan selv træffe beslutninger vedrørende den daglige omsorg for barnet, valg af daginstitution, valg af fritidsaktiviteter, flytning inden for Danmarks grænser, mv.

Uanset om forældrene er enige om de fleste ting omkring barnets hverdag, så skal barnet have adresse èt sted. Barnet kan ikke have to adresser. Derfor skal der i forbindelse med en samlivsophævelsen tages stilling til, hvem af forældrene, der skal have barnets bopælsadresse hos sig.

Det er derfor ofte bopælsspørgsmålet, der bliver stridspunktet mellem forældrene i forbindelse med samlivsophævelsen. En eller begge forældre skal jo flytte ved en separation eller skilsmisse. Derved opstår problemet om, hvem der skal have børnene boende.

Få hjælp til afklaring af bopælsspørgsmålet hos Alliance Advokater Helsingør, vi har speciale i skilsmisser og separation.

Hvor meget samvær skal der være mellem barnet og den forælder, barnet ikke bor hos?

Den, barnet bor hos, er bopælsforælder, den anden forælder er samværsforælder. Bopælsforælderen kan have forældremyndigheden alene, eller der kan være fælles forældremyndighed.

Et barn har ret til kontakt med begge forældre. Dette gælder uanset, om forældrene flytter fra hinanden eller aldrig har boet sammen. Forældrene kan selv indgå en aftale om samvær, men hvis forældrene ikke kan blive enige om samværet, kan man bede Statsforvaltningen om at fastsætte samværet.

En samværsaftale skal være til barnets bedste. Samværet med forældrene er således en rettighed, barnet har.

Hvis I ikke på mødet kan blive enige om en samværsaftale, træffer statsforvaltningen en afgørelse om samværet på grundlag af de oplysninger, I har givet Statsforvaltningen. Statsforvaltningen kan indhente oplysninger fra skole/børnehave mv. Statsforvaltningen kan også inddrage barnet i sagen. Enten ved at tale med barnet, eller ved at der laves en børnesagkyndig undersøgelse.

Hvis man ikke er enig i afgørelsen, kan der klages over afgørelsen til Ankestyrelsens Familieretsafdeling.

Alliance Advokater Helsingør hjælper ofte med at få en samværsaftale udformet, så både børn og forældre kan få dagligdagen til at fungere efter skilsmissen.

Del/tip en ven:

KONTAKT

Alliance Advokater Helsingør
Søndre Strandvej 40
3000 Helsingør
CVR. 1902 0886

(+45) 4921 9700
mail@alliance3000.dk

Alliance Advokater Helsingør - når viden og engagement er vigtigt